Homepage > Documentatie en publicaties > Toegang tot documenten
Een agentschap van de Europese Unie

Toegang van het publiek tot documenten van het CPVO

Inhoudsopgave


Informatie over toegang tot documenten

Het Communautair Bureau was altijd al voorstander van transparant beleid en verschaft kwekers en het algemene publiek daarom toegang tot documenten; tegelijkertijd beschermt het Bureau de belangen in het geval van vertrouwelijke gegevens. Dit beleid heeft een formeel karakter gekregen in 1999, toen de Raad van bestuur de regels inzake werkmethoden van het Bureau met betrekking tot publieke toegang tot documenten vaststelde. Dit beleid is in overeenstemming met dat van de andere instellingen van de EU.

 

In 2001 werden echter specifieke regels ingevoerd over de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie door de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1049/2001.[1] Om ervoor te zorgen dat deze regels ook van toepassing zijn op de documenten van het Bureau moest een nieuw artikel worden geïntroduceerd; in 2003 werd artikel 33bis aan de basisverordening toegevoegd door vaststelling van Verordening (EG) nr. 1650/2003 van de Raad.[2]

 

Artikel 33bis bevat de volgende elementen:

  • Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie is ook van toepassing op de documenten van het Bureau. Deze bepaling is op 1 oktober 2003 in werking getreden.

  • De Raad van bestuur moet vóór 1 april 2004 de toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1049/2001 vaststellen.

  • Tegen de beslissingen van het Bureau betreffende de toegang tot documenten kan beroep worden ingesteld, door middel van een klacht bij de Ombudsman of door middel van een beroep bij het Hof van Justitie.

 

Verordening (EG) nr. 1049/2001 en de door de Raad van bestuur vastgestelde regels zijn beschikbaar op deze website; bovendien kunt u er informatie vinden over de desbetreffende regels en over de te gebruiken formulieren om toegang tot een document aan te vragen.

 

Het Bureau verstrekt geactualiseerde informatie over de invoering en toepassing van de regels inzake de toegang van het publiek tot documenten door jaarlijks verslag te doen over bijvoorbeeld het aantal gevallen waarin het Bureau de toegang tot bepaalde documenten heeft geweigerd; in dat geval zal het Bureau ook de redenen daarvoor opgeven. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van het Bureau.

 

[1]

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, PB L145 van 31.5.2001, blz. 43

[2]

Verordening (EG) nr. 1650/2003 van 18 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht, PB L245 van 29.9.2003, blz. 28


Invoering van de regels inzake toegang tot documenten


Invoering van de regels inzake toegang tot documenten

  1. Wetteksten
  2. Jaarverslagen

Links naar cpvo-registers


Links naar pagina’s over toegang tot documenten van andere instellingen

E-mailadres Afdrukken